porno izle
GÜNDEM

Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı ortaklığıyla 21 Nisan 2018 Cumartesi günü İstanbul Barosu’nda saat 13:00 – 18:00 arası “Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet” Konferansı düzenleniyor.
 
Devam eden savaşların ve ekonomik sömürünün bir sonucu olarak ülkelerini terk eden birçok mülteci ve göçmen kadın, bugün kaçtıkları ülkelerde, yolda ve sığındıkları ülkelerde erkek şiddetiyle ve toplumsal cinsiyete özgü şiddet biçimleriyle karşılaşıyorlar. Mülteci kadınların yaşadıkları sorunlar, son yıllarda başlı başına bir insan hakları sorunu halini almış duruma. Özellikle ülkelerindeki savaştan kaçarak komşu ülkelere göç eden kadınların yaşadığı şiddet, bugün kadınlara yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
 
Türkiye de özellikle 90’lı yıllardan itibaren kadın göçmenlerin ve sığınmacıların geldikleri ülkelerden birisi haline geldi. Kadın göçmenler, toplumsal cinsiyete özgü göç biçimlerinin yaşandığı Türkiye’ye, ticaret yapmak ve farklı sektörlerde çalışmak amacıyla ya da mülteci olarak geliyorlar. Fakat son yıllarda Suriye’den de milyonlarca mültecinin gelmesiyle, Türkiye’de göçmen ve mülteci kadınlara yönelik erkek şiddeti artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştı. Göçmen ve mülteci kadınlar, gündelik hayatlarının her alanında, evde, işyerlerinde ve kamusal alanlarda, zorla evlendirme, ev içi şiddet ve taciz gibi farklı şiddet biçimleri ile karşılaşıyorlar.
 
Bu yaygın şiddetle nasıl mücadele edilmesi gerektiği sorusu ön plana çıkıyor? Türkiye’nin göç ve mülteci rejiminde kadınların yasal statüleri, sosyo-ekonomik destekler, mevcut başvuru mekanizmalarının yeterliliği ve erişim, dayanışma ağlarının varlığı ve ilgili kadın örgütlenmelerine erişim, önemli başlıklar olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, İstanbul’un “Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet” başlığıyla yapılacak uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapması özel bir önem taşıyor.
 
Çeşitli ülkelerden katılımcılarla, göçmen ve mülteci kadınların farklı ülkelerde hangi sorunlarla karşılaştıklarını, bu sorunlara nasıl tepkiler verdiklerini, nasıl bir dayanışma örgütlediklerini ve hükümetlerin bu sorunlar karşısındaki sorumluluklarının tartışılacağı konferans, iki oturumdan oluşacak.
 
Açılış Konuşması: Filiz Kerestecioğlu
KAHUDEV Yönetim Kurulu Başkanı
13:00-14:30 I. Oturum
“Farklı Ülkeler, Ortak Hikaye: Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Dayanışma
Olanakları”
Konuşmacılar:
Joan Timoney
Women’s Refugee Commission (WRC) Kıdemli Savunuculuk ve Dış İlişkiler Direktörü
Sunumunda, Joan Timoney, mülteci kadın ve kız çocuklarının küresel çapta yaşadığı mevcut
zorlukları ve bunlara yönelik çabaları gözden geçirecek. Son dönemdeki politik gelişmelerini
tartışacak ve aynı zamanda WRC’nin toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bunlara
tepki verme, mülteci kadınlar için güvenli ekonomik fırsatlar yaratma ve engelli mülteci
kadınların ve kız çocuklarını içerme gibi çeşitli kilit alanlardaki çalışmalarının örneklerini
paylaşacak.
Emel Coşkun
Akademisyen, Sınır Tanımayan Kadınlar
Türkiye’deki sığınmacı ve göçmen kadınların hem geliş biçimleri hem de kalış biçimleri
toplumsal cinsiyetten etkilenmektedir. Nitekim geliş biçimleri toplumsal cinsiyete dayalı
zorluklar ve şiddet biçimleri ile yakından ilişkili olan kadınların kalış süresince de yaşam
koşulları ve işgücü piyasasına katılım biçimleri toplumsal cinsiyete özgü olarak
şekillenmekte ve erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Bu sunumda Türkiye’deki uluslararası
korumaya başvuran sığınmacı kadınların kalış ve yaşam koşulları, karşılaştıkları şiddet
biçimleri ve diğer göçmen kadın gruplarıyla benzer deneyimleri Türkiye’nin göç ve mülteci
rejimi ile ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır.
Fariba Nawa
Gazeteci
Hem gazeteci hem de aktivist olabilir misiniz, ve halen dengeli hikayeler yazabilir misiniz?
Fariba Nawa’nın cevabı evet! Kendisini hem gazeteci hem de bir aktivist olarak tanımlayan
Fariba Nawa, Afganistan ve Türkiye’de mülteci kadınlarla ilgili olarak hazırladığı hikayeler
ve göçmenlerin hayatını izleyen bir gazetecilik yaklaşımının çözüme nasıl bir katkı
sunabileceği üzerine konuşacak.
Pervin Bouzi
Mülteci İşçi
Pervin, hem erkek şiddetinden hem de devlet şiddetinden kaçarak 3 çocuğuyla birlikte
Türkiye’ye göçtükten sonra boşanmayı “başarabilmiş” ve çalışma yaşamına katılmış bir
kadın mülteci. İşyerlerindeki ücret eşitsizliğinden okuldaki ayrımcılığa, sokaktaki şiddetten,
bitmek bilmeyen tacize kadar Türkiye’de yaşadığı 4 yılın özetini anlatacak.14:30-15:00 Soru-Cevap
15:00-15:30 Öğle Arası ve ikram

15:30-16:30 II. Oturum
“Kadına Yönelik Erkek Şiddeti, Göç Hukuku ve Göçün Sosyal Politikası”

Konuşmacılar:
Beril Eski
Hukukçu, Sınır Tanımayan Kadınlar
Beril Eski, toplumsal cinsiyete duyarlı bir iltica sisteminin temel özelliklerinden ve İstanbul
Sözleşmesi’nin öngördüğü yükümlülüklerden bahsedecek. Ardından 2013 yılında yasalaşarak
yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 2014 yılında yürürlüğe giren
Geçici Koruma Yönetmeliği’ni toplumsal cinsiyete duyarlılığı açısından tartışacak. Eski,
ayrıca uluslararası alandaki politika değişikliklerinin, özellikle Avrupa Birliği ile imzalanan
Geri Kabul Anlaşması’nın ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Müslümanlara yönelik giriş
yasağı”nın Türkiye’deki mültecilere etkilerinden de bahsedecek.
Meriç Eyüboğlu
Feminist Avukat
Tüm kadınları hedef alan erkek şiddeti, ortak bir kaynaktan, erkek egemenliğinden
besleniyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de feministler, kadınlara
yönelik erkek şiddeti davalarını hem bir mücadele hem de dayanışma alanı olarak
görüyorlar. Meriç Eyüboğlu, yapacağı konuşmada, feminist bir avukat olarak erkek
şiddetinin ortak kökeni üzerinde durarak bu şiddetin göçmen ve mülteci kadınları nasıl
etkilediğini anlatacak. Avukatlığını üstlendiği göçmen ve mülteci kadınlara yönelik şiddet
ve cinayet davalarından örnekler paylaşacak.
Cansu Turan
Sosyal Hizmet Uzmanı, Göçmen Dayanışma Derneği
Suriyeli mültecilere, sağlık, hukuk, sosyo-ekonomi ve eğitim alanlarındaki hakları üzerine
danışmanlık hizmeti veren Göçmen Dayanışma Derneği’nde psiko-sosyal destek hizmetleri
alanında çalışan Cansu Turan, mülteci kadınların ev içinde ve iş yerlerinde şiddete maruz
kaldıklarında izledikleri yollar, kurumlar arası irtibatsızlık, tıkanıklıklar ve çözüm
önerilerinden bahsederek birkaç örnek üzerinden mevcut durumu anlatacak.16:30-17:00 Soru-Cevap

 

Yorumlar