porno izle
Genel

-Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında sistem ne durumdadır? İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının nedenleri nelerdir?

Ülkede sistem çökmüş durumdadır. Bunu kimse itiraf etmiyor. Ben bunu 2004’ten beri Bakanlığın bütün mevzuat yapış süreçlerinde yasa daha çıkmadan ifade ettim. Sistemin çöktüğünü bakanlığın kendisi de biliyor zaten ve söylüyor. Nasıl söylüyor? 2004 yılında iş sağlığı güvenliğine ilişkin mevzuatın iç hukuk haline getirilmesiyle birlikte yani Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 155 ve 161 sayılı sözleşmeler Türkiye tarafından kabul edildikten sonra -biri İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi diğeri de İş Sağlığı Hizmetleri ile ilgilidir, bu iki sözleşme ana sözleşmelerdir- hızla bu konuya dair düzenlemeler yapmaya başlanıldı. Ancak bu düzenlemeleri ne ile paralel yapıyorlardı? 2003 yılında bu müzakere süreci başladıktan sonra Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliğine dair düzenlemeler yapılması ve Türkiye’deki rezil durumun düzeltilmesine yönelik adımlar atılması isteğiydi. Türkiye’de 2004 yılında başlayan İş Sağlığı ve Güvenliğine dair mevzuat yapış süreci ve tartışmalar açıkça bize şunu gösterdi: Bakanlık bir sistem değerlendirmesi yaptı. Bu sistem değerlendirmesi içinde toplam 28 parametre var. 28 parametrenin 11 tanesi işliyor, 17 tanesi işlemez durumdadır. 17 tane işlemez dediğim parametre ise iş güvenliği ve sağlığına ilişkin en temel sorunların yaşandığı yani denetimin olmayışı, mevzuata uygun kadro istihdamının söz konusu olmayışı, izleme-veri toplama ve bunlara dair bir dokümantasyon sisteminin olmayışı, etkin iş sağlığı ve güvenliği müdahalelerinin olmayışı ve bu anlamıyla da bakıldığında Bakanlık da kendi sisteminin çökmüş olduğunu biliyor.

‘Türkiye’de sermaye birikim rejimleri iş kazaları ve güvenliği sorunlarının nedenidir’

Burada en temel problem şu; çökmüş bir sistem üzerine bir yasa inşa etmeye çalışıyorsunuz. Asıl dikkat çekilmesi gereken nokta burasıdır. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi dahil olmak üzere gittiğim her yerde, Bakanlığın teknik mevzuat yapış süreçlerinde de bunu dile getirdim. Çökmüş sistem üzerine mevzuat inşa edilmez. Öncelikli olarak bu sistemi değiştirmek gerekmektedir.

– Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ne zaman ve nasıl oluştu?

2004 yılında ilk olarak bir çatı yapılanma ortaya çıktı. Bu da iş güvenliği ve sağlığına ilişkin bir ulusal yapının oluşturulmasıydı. Sonuçta bu ILO’nun da isteğiydi. Yani onların klasik üçlü danışma sistemi çerçevesinde böyle bir yapılanmanın ortaya çıkması, bu yapı da ağırlıklı olarak yol gösterici danışmanlık ve periyodik olarak bir araya gelip Türkiye’deki mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminin nereye gittiğini, nerelerde zaaflar, eksiklikler olduğunu bunların nasıl giderileceğine ilişkin fikri düzeyde, danışmanlık düzeyinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi oluştu. Bunun üzerinden de iki temel teknik altyapı ortaya çıktı; birisi mevzuatla ilgili, yasa yapışla ilgili komisyon diğeri risk değerlendirme komisyonu. Bu iki yapı teknik olarak çalışmalarına başladı, ben her ikisinde de yer aldım. Geldiğimiz nokta 2005-2013 ve 2014’ü de katarsak toplam 8 yıl bu süreç tartışıldı. Bu sürecin tartışılması aslında iş sağlığı ve güvenliği alanının ne kadar zorlu bir alan olduğunu da ortaya koyuyor. Elbette bu tür süreçlerde çeşitli cepheler vardır; işveren cephesi, çalışanlar ve devlet cephesi. Ağırlıklı olarak işveren ve devlet cephesi birlikte bir tutum, davranış içerisindeydi. Ancak çalışanlar cephesi özellikle de bu süreçte yer alan yer alan işçi sendikaları, TMMOB, TTB gibi kurumlar yer aldı. Meslek oda ve birlikleri iş sağlığı ve güvenliği alanında kamusal hizmeti yürütmüyorlar, onların o dönemde yaptığı şey, TMMOB iş güvenliği mühendisliği eğitimi hizmeti ve sertifikalandırılması ve TTB de işyeri hekimliği eğitimi ve sertifikalandırılması faaliyetini bünyelerinde bulunduruyorlardı. Sonuçta mesele sadece hizmeti kimin sunduğu meselesi değil Türkiye’de yeniden oluşturulan ve yerleşmeye başlayan sermaye birikim sürecinin üzerine yükselen bir yasa inşa edilmesiydi.

–       İş sağlığı ve güvenliği yasaları ile sermaye birikim süreçleri birbirini etkiyor mu?

Elbette, istihdam rejimleri ve yasaları ile birikim rejimleri birbirini tamamlar ilişkilerdir. Şöyle ki, kamusal hizmetler çok ciddi anlamda özelleştirildi hatta kamusal alan özelleştiriliyor ve buna uygun bir yasa çıkardılar. Ne çıkardılar? 2003 yılında 4857 sayılı yasa çıktı ama bunun içerisinde ilk defa olan bir şey oldu, 5. Bölüm dediğimiz iş sağlığı ve güvenliği bölümü yani 77. Maddeden 89. Maddeye giden bölümle iş sağlığı ve güvenliği alanı düzenlendi. Burada Avrupa Birliği’nin istemiş olduğu iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimlerinin hizmetleri vs. yasaya girmiş oldu. Gene önemli ve üçüncü bir bölüm işçinin çalışmama hakkı gündeme geldi. Bir de bunun yanında işçilerin sürece katılımı, onların düşüncelerinin alınması ve bunların ortak yapılmasına dair bir şeydi. Geçmişte reaktif dediğimiz, olay gerçekleştikten sonra önlemler alınan bir iş sağlığı ve güvenliği anlayışı varken 4857 sayılı yasayla proaktife dönen yani meseleyi daha ortaya çıkmadan öngören, kestiren ve bunun önlemlerini alan bir süreç öngörüldü. Risk değerlendirmesi ve bunu ifade eden bir anlayıştır. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş daha çok büyük, formel şirketler 50’den fazla işçi çalıştıran şirketler bunları yapıyordu. Bir de burada önemli bir nokta vardı; 50’nin üzerinde ve sanayiden sayılan hallerdeki yerlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları söz konusuydu. 50’nin altında ve sanayiden sayılmayan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ihtiyaç yoktur, anlayışı vardı. Zaten Türkiye’nin en temel problemlerinden biri de bizim küçük ve orta ölçekli işletme dediğimiz;  1-49, 50-150, 150-200 diye sınıflandırdığımız şirketlerde ortaya çıkan sıkıntılardır. İş kazalarının %82.7’i küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerçekleşmektedir ve ölümlü iş kazalarının çoğunluğu da buralarda yaşanmaktadır.

Buradan devamla yasa tartışmaları başladı, çok uzun bir zaman aldı -ben o dönemde DİSK’te uzman olarak çalışıyordum, bu konuya dair raporlarımız yayınlandı, ciddi ve nitelikli raporlar hazırladık- DİSK raporlarında öncelikle iş güvenliği ve sağlığı alanında bir sistem eleştirisi yapılması gerektiğini- bu TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bırakılmayacak kadar önemli bir alandır- vurguladık. Bir yanı işveren ve hükümet tarafından yaklaşım, ikinci yanı sendikalar bu konuya dair zaten, yasada, ağırlıklı olarak toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde ekonomik ve sosyal haklarla ilgili mevcut düzenlemelere yer veriyorlar, iş güvenliği ve sağlığı konusunda da “ilgili maddeler geçerlidir” diye geçip gidiyorlar. Aksine iş sağlığı ve güvenliği alanı değişik sektörlerde kendine has risk ve tehlikeler taşıyor, bu anlamıyla örneğin inşaat sektöründe çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Orada mesela yasalar uygulanır, diyemezsin. İnşaat sektörünün özellikleri nelerdir, burada ortaya çıkan risk ve tehlikeler nelerdir?

-Sektörel risk analizleri gerekiyor.

Tabi, sektörel risk analizleri ve o sektörde örgütlü sendikaların da bu konuya dair ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor ama bu güne kadar hala bu çalışmalar yapılmış değil. Güvensiz hareket ve durumların yanında risk değerlendirmesi yapılması gereken durumların çıkarılması, planlama, bilgi ve veri toplama, önlemlerin ve yöntemlerin belirlenmesi vs. her sektöre göre değişmektedir.  Ancak göstermelik eğitimler yapılıyor ve bu eğitimler de zaten yasa gereği yapılması  gereken eğitimlerdir. Gelinen noktada maalesef sendikalar bu konuya dair bir strateji geliştirmiş değiller. Bunun aynı zamanda kurumsallıkla da ilgili bir yanı vardır. Ben biliyorum ki, kriz dönemlerinde adıyla müsemma sendikaların ilk olarak işten gönderdikleri iş sağlığı ve güvenliği dairesindeki uzmanlar oluyor.

-Sendikalar iş güvenliği ve sağlığı konusunda önleyici politika ve eylem üretmekte basiretsiz mi?

Basiretsizler, bu konuya dair çok da azimli bir tutum sergilediklerini söylemek de mümkün değil aksine ikiyüzlü bir davranışları var.

-Nasıl?

En son bir sendika uzmanları ve akademisyenleri bir araya toplayıp bir çalışma yapıyor ve oradan çıkan sonuç şu: iş sağlığı ve güvenliği alanı bağımsız olmalıdır. Senin bağlı olduğun konfederasyon bunu 6-7 yıl önce söylemişti zaten. İş sağlığı ve güvenliği alanı özerk demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır, bu ulusal iş güvenliği ve sağlığı çatısı altında bir araya gelmelidir. Bu yapının içinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği çatısı altında işçi, işveren, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler olarak olmalıdır. Devlet bu yapının içinde temsili bir düzeyde yer almalıdır ama Ulusal Konseyin yapısına baktığımızda zaten yarısı devletten oluşuyor. Enerji Bakanlığı’ndan, Sanayi Bakanlığı’ndan, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan, Adalet Bakanlığı’ndan geliyor. Zaten orada demokratik bir işleyiş olacaksa bile devleti temsil edenler bunu blokluyor. Söylenmiş şeyleri sanki ilk defa söyleniyormuş gibi sunmayı, hiç kimse bir şey söylememiş gibi ortaya çıkmayı bir iki yüzlülük olarak görüyorum.

-1990’larda hız kazanan özelleştirmeler, esnek birikim ve istihdam rejimleri, sendikasızlaştırma gibi süreçler sendikal hareketin algısını da etkilemiş görünüyor. İş güvenliği ve sağlığı alanı anlaşılıyor ki sendikal mücadelenin eksenlerinden birisi olarak görülmüyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bile Türkiye’de neredeyse her ay bir Soma yaşanıyor. Sendikalar ve meslek oda ve birlikleri özellikle önleyici eylem stratejileri geliştirme konusunda neden aktif bir hat oluşturamıyor?

1996-2014 arasında Türkiye’de ortalama her yıl bir 1200 ile 1300 arasında işçi iş kazalarında yaşamını yitiriyor. Kimi zaman bu bir sapmaya uğruyor o da 800-900’e düşüyor ama bir sonraki yıl 1600-1700’e çıkıyor. Bu anlamıyla ortalamada bir düşüş söz konusu olmuyor. Yasa çıktıktan sonra da rakamlarda radikal bir değişiklik olmadığını görüyoruz. 2012’nin verileri 875’ti. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği meclisinin birebir ama resmi olmayan verilerine göre 2013 yılında 1235 işçi yaşamını kaybetti. Bu ortalama şu anlama geliyor: Türkiye, Avrupa’da ölümlü iş kazalarında birinci sıradadır. Nüfusa orantılandığında aslında ölümlü iş kazalarında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Ben bunu da iddia ediyorum. Genelde ise Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada geliyoruz. DİSK-AR’dan arkadaşımız Serkan Öngel’in TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı bir rapora göre Türkiye’de yıllık toplam iş kazası sayısı 75.000 ile 85.000 arasında değişiyor ama TÜİK’in verilerine göre bu ortalama 695.000’dir. neredeyse 10 katı iş kazası yaşanıyor bu ülkede. SGK kayıtlarına her on iş kazasından bir tanesi yansıyor, devası bir kayıt dışı iş kazası gerçeği ile karşı karşıyayız. Aynı verilere göre her 100 kayıtlı iş kazasının yaklaşık 1’i ölümlü olarak gerçekleşiyor. Söz konusu oran TÜİK verilerine yansıtıldığında 2002 yılı için iş cinayetinde kaybettiklerimizin olası sayısı 7 bine kadar ulaşıyor. 2002-2005 yıllarında ortalama kayıtlı iş cinayeti sayısı 898 iken 2006-2012 yıllarında bu sayı 3’te 1 oranında artarak bin 223’e ulaşmıştır. Her üç kayıtlı iş cinayetine bir yenisi eklenmiş durumdadır. Yine bizim Serkan Öngel’in araştırmasına göre İşe bağlı sağlık problemi yaşayanların sayısı 895 bin kişi. Çalışanların yüzde 80’i fiziksel sağlığını, yüzde 9’u ruhsal sağlığını olumsuz etkileyecek etmenlerle birlikte çalışıyor. Yüzde 19 kaza riski ile çalışırken, yüzde 14 kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlara muhatap kalıyor. Yüze 15 ise zor duruş şekline veya harekete maruz kalıyor. Her yüz çalışandan 7’si zaman baskısı ve aşırı çalışma yükünün basıncı altında ruhsal sorunlar yaşıyor. 2012-2013 dönemi arasında iş kazası sonucunda 3 gün ve üzeri iş yerinden uzak kalacak şekilde yaralananların sayısı 299 bin, işe bağlı meslek hastalığı sonucunda aynı sürelerle işten uzak kalanların sayısı 162 bindir. Geçirmiş olduğu kaza/sağlık sorunu nedeniyle yeniden işe başlayabileceğini düşünmeyenlerin sayısı sadece 1 yıl içinde, iş kazası geçirenler için 9 bin, işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlarda 117 bin kişidir. Buna karşın bugüne kadar kalıcı iş görmezlik sorunu yaşayanlar arasında SGK’dan gelire sahip olanların sayısı sadece 62 bindir. Madenciler en çok iş kazası yaşayan ve en çok sağlık sorunu yaşayanlardır. Her 10 işçiden biri yıl içinde iş kazasına muhatap kalırken, her 20 işçiden biri işe bağlı sağlık sorunu ile karşılaştı. 2008 yılı verisi alındığında Türkiye’de milyon ton taş kömürü üretimi başına düşen ölüm sayısı Çin’den 6 kat, ABD’den ise 361 kat daha fazladır. Bu durum özellikle denetimsizlik ve denetimden kaçmanın bir aracı olarak kullanılan taşeron düzeninin eseri olarak yorumlanabilir. Güvenilirliği son derece şüpheli resmi kayıtlara göre son 10 yılda madenlerde yaşanan iş kazalarında her yıl ortalama 43 kişi hayatını kaybetmiş durumdadır. Sektörde iş kazası oranı 2002-2012 döneminde 2,5 kat artış göstermiştir. Sektörde AKP döneminde yaklaşık olarak her üç iş kazasına ilave olarak yeni bir iş kazası gerçekleşmiştir. İş kazalarında madencilik sektörün payı 2009-2012 yılları arasında 2002-2008 yıllarına göre %8’den % 13’e yükselmiştir. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında ölümlü iş kazalarında açık ara öndedir.

-Bu nereden kaynaklanıyor?

Esnek üretim, kayıt dışı ekonomi, küçük ölçekli işletmelerde ortaya çıkan vahim durumdan kaynaklanıyor. İş kazalarının büyük kısmı sistem, bir veri sistemi olmadığı için kayıt dışı kalıyor. Örneğin meslek hastalıklarına ilişkin bir sağlık sistemi olmadığı için bunların hiçbirinin sisteme girişi olmuyor. Sadece büyük işletmelerde, formel işletmelerde yaşanan kazalar verilere yansıyor. Onun içinde toplam iş kazası sayısı düşük görünüyor. Dediğim gibi mevcut ölümlü iş kazaları oranı yansıdığından çok çok yüksektir ama ispat etmek zor çünkü Türkiye’de kayıt dışı ekonomi bundan 5 yıl önce %50 düzeyindeydi şimdi o %45’lere çekildi. Adı üzerinde bu kayıt dışı ekonomi iş kazalarında da kayıt dışıdır. Bu yüzden resmi rakamların 9-10 katı daha yüksektir iş kazası rakamları.

-Enerji sektöründe, yüksek gerilim hatlarında yaşanan kazalara memleketim, Karadeniz kökenli işçiler nedeniyle tanık oldum. Cenaze işlemleri ve hukuki süreçler –şirketler çoğu zaman olayı bir miktar para ile kapatmaya çalışıyor- dışında olayın yarattığı bir toplumsal duyarlılık gösterilemiyor. Yerel başında dahi küçük bir haber olursa ne ala. Türkiye’de bu tür olay ve durumları takip edecek bir merkezin oluşması gerekmiyor mu?

İstanbul’da var iyi de çalışıyorlar. Kuruluşunda da yer aldım ama sonradan özel sektöre geçince çok ilgilenemedim. Sonuçta İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin arkasında sendikalar ve meslek odaları da var. Arkadaşlarda ciddi olarak koşturuyor bu konuyla ilgili. Ama Ankara mesela bu konularda istendik düzeyde değil, 2011 yılında Ankara’da bir konferans yapıldı oradan bütün şehirlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin oluşturulması gerekliliğine işaret edildi. Ama Ankara, İzmir gibi yerlerde çok başarılı olunamadı. Elbette bu alanla ilgili olmak ve maddi olanaklarla da ilgilidir. Sendikaların, meslek oda ve birliklerinin bu konuya dair ilgilerini göstermesi gerekiyor. İstanbul İş Güvenliği ve Sağlığı Meclisi zaten bütün Türkiye’nin takip merkezi gibi oldu.

Bu arada belirtmek gerekiyor, sadece ölümlü iş kazaları değil, istatistiklere kalıcı iş göremezlikler katılmıyor. Kalıcı iş göremezlik denildiğinde zaten üretim sürecinin dışına düşürülmüş insanlar demektir. Bunlar eklendiği zaman rakamlar korkunç gerçekten. Şimdi AB müzakere süreci nedeniyle yasa da çıktı ancak yönetmelikler düzeyinde sistem inanılmaz değişikliğe uğratıldı ve hala da devam ediyor yönetmelik, mevzuat değişiklikleri. Takip etmekte artık biz bile zorlanıyoruz. İşyeri hekimlerinin çalışma zamanları düşürüldü, iş güvenliği uzmanlarının çalışma zamanları düşürüldü, İSG-Katip diye bir şey çıkarıldı orada her şeyi denetim altında tutacağım deyip işletmelere, firmalara, fabrikalara müdahale meselesinde inanılmaz gecikmeler yaşandı. Bu yasa biçimiyle de sistem şu an kilitlenmiş, işlemez durumdadır.

-Almanya, Fransa gibi ülkelerde aynı iş kollarında kazaların yıllar geçtikçe minimuma çekildiğini görüyoruz. Burada da görülüyor ki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmektedir.

Yüzde 98’lik bir oran veriliyor iş kazalarının engellenebilmesi meselesinde, aslında yüzde 100 oranında engellenebilir. İş kazaları her şeyiyle engellenebilir. Beklenmediklik, rastlantısallık diye bir şey yok. Eğer ki, temel iş sağlığı ve güvenliği sistemini oturtur onun üzerine temel mekanizma, politika ve kurumlarını yaratmışsan, denetim ve yaptırımların tam anlamıyla işliyorsa, proaktif denilen eylem anlayışına sahip olunursa tümüyle sorunlar ortadan kaldırılabilir. Bunun içerisinde işverenin sorumlulukları- sorumsuzlukları, işçinin sorumlulukları-sorumsuzlukları her şeyi katarak söylüyorum sistem oluşturulur ve oturtulursa sistem kendini aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya yenilerse iş güvenliği ve sağlığı alanındaki sorunları aşabiliriz. Sonuçta bu mevzu birimle ilgilidir, birim de firmadır, işletmedir, fabrikadır ya da büyük sanayi tesisleridir. Burada yasaya işçinin katılımını koyuyorsun ama getirmiş olduğun barajlarla sendikaların önünü kesiyor, örgütlenmesine mani oluyorsun. Sistem böyle. Bir taraftan düzenlemeler yapılıyor gerçekte ise müdahil olması gereken en temel aktörleri bunun içerisine sokmuyorsun. Göstermelik olarak yapıyorsun her şeyi. İşveren de hem küresel kapitalizmin rekabet uygun davranmak gereği açısından hem de bu alanlara sermaye aktarmak istemediğinden ya göstermelik uygulamalara yer veriyor ya da hiç umursamıyor. Devlet de bunların üzerine gitmiyor. Gittiği yer neresi? Kayıt ekonomisi içerisinde büyük işletmelere, yabancı işletmelere gidiyor. Örneğin biz bir Alman firmasına bakıyoruz, bunlar elektronik devi, elektronik satıyor başka bir şey değil yani. Gidiyor bunları denetliyor. Denetlenecek asıl yerlere gidilmiyor. Kazaların çoğu nerelerde oluyor? Dediğim gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerde oluyor, buma ilişkin bir sistem bir plan oluşturmalısın. Ama bunu yapmıyor, gidiyor elinin altındaki, hazır, her şeyiyle kayıtlı firmaları denetliyor ve geçip gidiyor. Soma’da bunu yapıyor mu? Hayır, Soma’da bunu yapmıyor işte.

-Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi bir manşet geçti. Soma olma riski taşıyan 460 madenin bulunduğunu yazdı. DİSK Dev Maden Sen’in geçmiş dönemde yayınladığı bir rapordan yararlanılmış sanırım.

Onu ben daha önce yazdım. Olay şu; 2004-2005 yılında İş Teftiş Kurulu yer altı ve yerüstü madenlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına dönük bir çalışma yaptı. 772 madende 50.000 işçi denetleniyor. Milletin haberi yok bunlardan. Ortaya çıkan durum yani Soma Madencilikte ortaya çıkan durum resmedilmiş zaten. Elektrik, galeriler, taşıma, havalandırma, ölçümler yani temel olarak tehlike ve risk barındıran hangi durum varsa belirlenmişti. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu biliyor, bu rapor haline getirilmişti. O gün İŞ Teftiş Kurulu’nda yer alan müfettişlerin bir kısmını tanıyorum, onlarında raporun altında imzaları var. Çalışmışlar çok güzel, bakanlığın üzerine gittiği her hangi bir şey var mı? Yok.2005 yılından beri bunlar biliniyor. Kazalar hep geliyorum diyor. Olay şu; ithal ikameci dönemdeki sendikal örgütlenmeler bakıldığında ne vardı? İç pazar ağırlıklı üretim ve düzenlemeler vardı ve bunun için sendikalar elzemdi. Örgütlü bir işçi kitlesine gerek vardı. 12 Eylül 1980 darbesinden önce Türkiye’de toplam çalışan sayısı 2,5 milyon. Bunun 1.250.000’i örgütlü yani toplam %47,6’sı sendikalı ama 1980’lerden sonra ortaya çıkan tabloda sendikalı işçi sayısı %20’ye düşüyor. Özel sektörde de sendikalı çalışan sayısı %8’e geriliyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne? Çalışan sayısı 25 milyon olmuş örgütlü işçi sayısı yüzde 4’ler düzeyinde 776.000 civarında. Bu yanıyla örgütlü bir toplum önemlidir. Bu tabloda sermaye birikim rejimlerinin, özelleştirme ve taşeronlaştırmanın payı var, küresel düzeyde düşündüğümüzde yaratılan değer zincirleri içinde Türkiye’nin konumu neyse, taşeron değer sistemi dediğimiz şey küresel değer zincirleri içerisinde bir yerde duruyor. Üretim süreci açısından baktığımızda ülke bir taşeron ülke görünümündedir. Şimdi yeni bir sermaye yapısı ortaya çıktı. Ağırlıklı olarak bu değer zincirleri içerisinde taşeron olmuş, denetimden kaçmış ve büyük sermayenin bir temsilcisi olmuş bir biçimiyle belli bir birikim sağlamış ancak birikim ve karlılık açısından bu yeni sermaye sendikal süreçlere tahammülsüz ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda da belli bir sorumluluk almaktan kaçan bir sermaye yapıdadır.

Taşeron sistemi ve onun yarattığı sermaye birikimi zaten iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin reddi demektir’

-AKP bu sürecin neresindedir?

AKP tam da bu sınırsız sorumsuz sermaye birikim süreçlerinin ifadesidir. AKP iktidara geldiğinde benim ifade ettiğim şey şudur; taşeron sermayesinin etkisi altındaki bir siyasal yapıya en uygun model taşeron demokrasisidir. Taşeron sistemi bu biçimiyle devam ettiği sürece iş sağlığı ve güvenliği alanında AB ile uyum süreci, çıkan yasalar bütün o güzel sunumların, makyajlanmış sözlerin hiçbir anlamı yoktur.  Öncelikli olarak taşeron sisteminden kurtulmak gerekmektedir. Taşeron sistemi ve onun yarattığı sermaye birikimi zaten iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin reddi demektir. Tamamen denetimsiz ve kuralsız bir üretim süreci bir birikim sürecini ön gerektiriyor.

-Taşeron sistemden kurtulmak ne kadar mümkün? Bunu söylemek ne kadar gerçekçi? Maliyetler ve kârlılık açısından yeni sermaye denetime ve kurallara girmeyi ister mi? Bu üretimin jeneriğini değiştirmek anlamına gelmez mi?

Mümkün elbette. Emek ve demokrasi mücadelesi bu anlamda vazgeçilmezdir. Türkiye’de sosyal politikalara ayrılacak kadar birikim sağlanmamış mıdır? Sağlanmıştır. Bu birikimin teknolojik olarak bu alanlarda da değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Bunu değiştirmek iç politikanın elinde mi?

AKP’nin yükseldiği sermaye yapısına baktığımızda –tamam büyük sermaye bunları destekledi ama küresel sermayeye eklemlenmiş büyük sermaye için de kendisini vuran bir süreç oluştu- giderek palazlanan ve bir siyasal iktidar projesine eklemlenmiş bir yeni sermaye var. Taşeron sistemi yasaklanmalıdır bunun için emek örgütlerinin mücadelesi çok önemlidir. Kesinlikler yasaklanamadığı hallerde de sınırlandırılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır. Bu güne kadar 4857 sayılı yasayı hep “ve ve ve” bağlaçlar üzerinden sınıf savaşı dediğimiz şeyi bu biçimiyle yürüttüler. Yani ana işleri bile taşerona verebilecek bir noktaya geldiler. Yeni çıkacak torba yasada bunun da önünü açıyorlar. Gördüğümüz gibi 4857 sayılı yasanın hiçbir anlamı kalmayacak. Ana işveren ana işi bile taşerona verebilecek bir noktaya geldikten sonra işveren tüm işlerini kaç parça kaç sektör işi varsa hepsini taşerona devredebilecek ve orada ne olup bittiğiyle de ilgilenmeyecek. Bu nedenle kesinlikle taşeron sistem yasaklanmalıdır. Ancak belli sektörlerde bu konuda zorluklar yaşanabilir. Açık söylemek gerekirse inşaat gibi alanlarda tüm alt işleri-beton, demir vb.- inşaat sürecinin parçası olarak görebileceğimiz ve iş sağlığı ve güvenliği açısından alt işverenleri, taşeronların tamamını sorumlu kılacak düzenlemeler yapmak gerekir. İnşaat gibi sektörlerde uzmanlaşmış alt sektör ve süreçleri ana işverenin parçası halinde görebileceğimiz bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Ana işveren ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları mesleki becerilere dair sertifikasyon, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, yüksekte çalışma, elektrik, beton dökme vb. her işe ve alana ilişkin tamamına dair bir risk değerlendirmesi ve risk değerlendirmesine göre hareket eden bir sistemin olması gerekmektedir. Metal sektörü gibi alanlarda bu süreçler daha kolaylıkla yürütülebilir. Teknolojik girdi ve teknoloji yoğun üretimler hayata geçirilebilen düzeydedir. Bu teknolojiler ağırlıklı olarak zaten güvenlikli teknolojilerdir.

-Emek ve demokrasi güçleri sizin tabirinizle taşeron cumhuriyetine karşı bir mücadele ekseni oluşturmalıdır.

Sendikal ve siyasal örgütlenmeler ve stratejiler gereklidir. Başka bir soruna da değinmek gerekiyor. Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi oluşturması daha beter bir sistem getirecektir. ILO’nun 181 Sayılı Sözleşmesi daha imzalanmış değildir. Buna ben “eti senin kemiği benim sistemi” diyorum, ne sosyal güvenlik ne de özel istihdam büroları sisteminde taşerondaki belli kurallar olacak. Emeklilik ve  iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda temel haklar ve kazanımlar mevzu bahis olmaktan çıkacak.

-Buna emekçilerin göçmenleştirilmesi süreci diyebiliriz. Bu tam da emeğin değersizleştirilmesi ve yeni kölelik sistemi..

Avrupa’da özel istihdam büroları sistemi içinde 2 milyon kişi bulunuyor. Bunu artırmak istiyorlar. 1 Milyar $ değer yarattık diyorlar ama gerçeği yansıtmıyor. Daha çok İngiltere’de bu sistem yoğunluklu var. AB ülkelerinde bu konuda çok ciddi sınırlandırmalar var. Esnekli ve güvence diyorlar ancak bunun nasıl sağlanacağı bilinmiyor. Esneklik sermaye birikimi açısından bir güvence haline geldi ve sosyal güvence, iş sağlığı ve güvenliği gibi meseleler söz konusu değil. Bu anlamıyla AB ülkelerindeki mevzuat çok ciddi sınırlandırmalar getiriliyor, bundan şikâyetçiler özel istihdam bürolarını savunanlar. Bizde özel istihdam büroları çok daha rezil sonuçlar doğuracaktır. Taşeron sistemi üzerinde yükselen birikim rejimi özel istihdam büroları aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği sorununu tümüyle etkisizleştirecektir. Bu sistemin  karşısına konulması gereken kurallı işletmelerdir. Karşımızda kurallı işletmelerden ziyade insan emeğini satan ajanlar var olacaktır. Ulusal istihdam strateji belgesinde bunlar var. Kadın emeği, esneklik, üzerinden, katı işgücü piyasasının daha da gevşetilmesi üzerinden bir dizi öneri sunuluyor. Bu önerileri de yavaş yavaş torba yasalarla hayata geçiriyorlar. Özel istihdam büroları bu yasalarla geçirilirse taşeron sistemini mumla arayacak hale geliriz. Durum o derece rezil bir hal alır.

-Üretim sürecinin dışındaki alandan da bakarsak tüketiciler cephesinden. Örneğin tekstil sektöründe “temiz giysi hareketi”. Hayatın tüm alanlarına değecek çağrılar yapılamaz mı? Tüketiciler açısından satın aldıkları mal ve hizmetler konusunda bilinç yükseltme eylemleri gerekli değil mi? Örneğin silikosiz hastalığı kumlanmış kot üretimi ya da pasifikte üretilen dünya markalarına karşı vb. bir eksen de gerekli görünüyor.

Elbette. İsveç’te düşük radyasyon yayan elektronik mallara damgayı vuran sendikalardır. Sendikalar o onayı vermedikleri zaman o ürünü satışa sunamıyorlar. Mesele şu öncelikli olarak bu örgütlülük meselesidir. Sendikalar, demokratik kurum ve hareketler üretimden tüketime, demokrasi mücadelesinden haklar meselesine bir eksen oluşturmalıdırlar. 25 milyonluk bir çalışan kitlesi var bunun 726.000’i sendikalı belki yasa değiştiğinden ötürü bir miktar artış olmuş olabilir. Bu örgütlü işçi kitlesi de işçi sınıfını mücadele alanına çağıracak irade ve politik eksene sahip değil. Kamu sektöründekiler Hak-İş gibiler zaten bir sermaye rejiminin projesidir, ona eklemlenmiş haldedir. Asla karşı çıkacak basirete sahiptir. DİSK bir şeyler yapmaya çalışıyor onun da gücü ve sınırları belli, gücü yettiği kadarıyla mücadele ediyor.

Tüketimden gelen gücün kullanımı açısından çok temel emek örgütlenmelerinin olması lazım. Olmayınca da sosyal medyadan yazıyor millet, tüketmeyelim çağrıları vs. Sütaş’ı içmeyelim, ne yapalım? İyi hadi yemeyelim.

-AOÇ de bulunmuyor İstanbul’da…(Gülüşmeler)

Anlattıklarınızdan yola çıkarak, temel sektörler başta olmak üzere inşaat, madencilik, tersaneler gibi alanlarda sektörel hareket etmek ve buna uygun stratejiler geliştirmek zorunluluğu görünüyor.

Genel bir strateji içerisinde bunlara özel önem vermek durumundayız. Taşeron yasaklansın diyorsan bunun arkasında duracaksın. Bir iki sendika dışında bunu dert edinen örgütlenmeler yok, sendikaların dahil olduğu konfederasyonlarda dahi buna dair adım atma isteği yok. birkaç deklarasyon, açıklama ile durum geçiştiriliyor. Sağlıkta, inşaat, metalde, tersanelerde, tekstil sektöründe, madende taşeron var diye sendikal örgütlenme olamaz mı? Sendikalar var. Buralarda ciddi tutunmak lazım. Temel olarak emek eksenli ancak ülke ekonomisini de düşünen alternatifler geliştiren bir sendikal zihniyet gereklidir.

Fransa’da yüzde 10 düzeyindedir sendikal örgütlenme ama teşmil ettiği alan yüzde 90’dır, harekete geçirdiği alan da o kadardır. Demek ki bir yapı, bir eksen var.

-Türkiye’de sendikal hareketleri uzun dönemdir siyasal hareketlerin yerine koyan bir anlayış var. Örneğin Gezi sürecinde “Bay işçi sınıfı neden genel greve gitmiyor? Sınıf nerede?” serzenişleri çok duyuldu. Bu aslında bir boşluğa da işaret ediyor. Sendikalar doğaldır ki bu boşluğu doldurmaya aday değil. Ne böyle bir kapasiteleri ne böyle bir zihniyetleri ne de tarihsel olarak zorunlulukları var. Sendikalizm tartışmaları geçen yüzyılda yapıldı.

Sendika-siyaset ilişkisi üzerine ben de yazmıştım. Evet, sendikaların gücü yetmeyebilir, siyasal merkez gibi davranmayabilir ama beklenti hiç olmazsa sendikal merkez gibi davranmaları yönündedir. Onu da yapmıyorlar, sorun o zaten. Siyasal etki ve süreçlerin bir denetiminin olması lazım. Lenin’in dediği gibi “Bir sendikacı sendikacılık yapıyorsa partili biri değilse, siyasal bir hareket içerisinde değilse sadece bir sendika sekreteridir, benim için bir anlamı yoktur.” der. Türkiye’de inanılmaz bir kopukluk var siyasal alan ve sendikal alan arasında. Sol sendikacılar var ama bir kendinden menkullük de mevcut. Bütün konuştuğumuz mevzuları da içeren siyasal alandan müdahale edebilen bir sendikal hareket ortaya çıksa bence çok etkili olur. Ancak bunun yaratılması biraz zor görünüyor çünkü siyasal alanın kendisi etkisiz durumda, parçalı ve dağınık. O nedenle sendikalardan, meslek örgütlerinden vs. siyasal müdahalelerde bulunulması gibi bir beklenti doğuyor bu da anlamlı ve gerçekçi değil.

-Giresun, Kütahya Tavşanlı, Soma dâhil birçok yerde işçi eğitimleri yaptınız, sendikal örgütlenme faaliyetlerinde bulundunuz. İş güvenliği ve sağlığı, örgütlenme, taşeron sistem, özelleştirme gibi birçok konuda eğitimler verdiniz. İşçilerin güvencesizlik, esneklik, taşeron çalışma vb konularda hiç mi duyarlılığı, bilinci yok? Hak-İş ya da Türk-İş2e bağlı sendikalara üye oluyorlar? Bu manzara nasıl ortaya çıkıyor? Aslında herkes her şeyin farkında ama zorunluluklar dünyası mı bu vahim tablonun nedeni?

Var, elbette var. Ekonomi politikalarının çıkardığı zorunluluklar var. Maden havzalarındaki sürece baktığımızda geçmişte kamuya aitti. 1980’lerden sonra bu giderek evrilmeye başlandı. Kamunun denetiminde özelleştirmeler başladı ama kamu şunu yapıyordu; oralarda eğer açık ocak işletmeciliği yapılıyorsa ki bu söylediğim Yatağan, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyidömer’dir, Soma’nın büyük bir kısmında açık ocak işletmeciliği önemlidir. Maden yüzeye yakın olduğundan dolayı, Zonguldak ayrıdır. Zonguldak’ın jeolojik yapısı, kömürün yapısı orada açılan galeriler bambaşkadır. Buralarda kamulaştırmalar başlıyor, verimli topraklar kamulaştırılıyor ama o dönemdeki yasa ve kararnameler şunu söylüyor; kamulaştırılan topraklardaki aileler mağdur olmasın diye bir kişi madene kamu işçisi olarak alınıyor. 1980’lerin sonlarına kadar bu devam ediyor sonra sahaların özelleştirilmesi, rödovans ve taşeron sistemi başlıyor. Atlamamak gerek bu hırsızlığın önünü açıyor. Bir dönem kaçak kömür işletmeciliği, kömür hırsızlığından dolayı inanılmaz bir birikimde sağlayan yapılar da ortaya çıkıyor. Zonguldak’ta bu devam ediyor hala.

-Petrol kaçakçılığı benzeri…

Bunun mesuliyeti ekonomik sistem ve düzenlemelerdedir. Bu hırsızlık olayı insanların kamu işçisi olma eğilimlerini de etkiliyor çünkü kamu işçisinden daha iyi kazanıyorlar o dönem. Ancak özelleştirme ve taşeron sistemi bu sahaları inanılmaz güvenlikle donatınca bunların başka işi kalmıyor. Hırsızlık yaparken yakalandıklarında ellerindeki üretim araçları alınıyor, traktör, eşek vs. daha beter bir duruma düşülüyor. Bir dönem bizim faaliyet yürüttüğümüz sendika Tavşanlı’da buna dair ciddi gelişmeler kaydetti. Yoksul köylüleri örgütledi, Yatağan’dan, Soma’dan, Seyidömer’den ülkenin dört bir yanından biz oraya işçi getirdik. İşçiler bu konuda inanılmaz destek verdiler. Sonrasında Beyaz Enerji Operasyonu ile Bakan gidince atılan adımlar yarıda kaldı.

Sözün özü taşeron sistemi ve özelleştirmeler sonucu buralarda işsizlik artı ve insanlar ucuz iş gücü kaynağı oldular. Karadeniz hattında jeolojik yapı ve madenlerin özelliklerinden kaynaklı bu tür riskler-grizu patlaması vs- oralarda olmuyor. Bir de buraları ağırlıklı olarak yabancı şirketler işletiyor- bakır madenleri- yabancı şirketler bu konularda risk almak istemiyor daha dikkat ediyorlar. Büyük sermaye de bu konularda dikkatli çünkü sistemlerini otomotiv vb. sektörlerde oluşturmuşlar. Örneğin Koç Grubu küresel düzeyde hareket eden bir şirket, beyaz kâğıdı imzalamış yani şirketlerinin sosyal sorumluluğu meselesini, asgari düzeyde olsa da dikkat ediliyor.  Asıl sorun alanını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin denetim altına alınmasıdır.

-Anlaşılıyor ki Anadolu Kaplanları denilen süreci de dâhil edersek kamu kaynaklarından, ihale süreçlerinden, yerel yönetim projelerinden vs beslenerek bir yeni sermaye sınıfı ortaya çıkmış. Tam da yeni kapitalizmin, esnek üretim biçimlerine uygun fiili ve politik uygun davranan yeni bir sermaye sınıfı var. Bir de Türkiye’nin her yerinde AKP teşkilatları mülki erkân ve özel istihdam büroları gibi çalışıyor.

Paylaşımın da yapıldığı yerler yani değerin paylaşıldığı yerler oralar. Özel istihdam büroları gibi çalışıyorlar. Ekonomik ve toplumsal ilişki süreçlerini birbirine eklemliyor, siyasal zemin içerisinde yoğuruyor ve bir tür bağımlılık ilişkisi üretiyorlar. Hem ekonomik hem de siyaseten bağımlılık ilişkisi üretiyorlar. Özgücü, örgütü, alternatifi olmadığı yerde insanoğlunun buna meyletmesinde şaşılacak bir yan yoktur. Bir örnek vereyim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2011 verilerinde toplam 12,5 milyon insan bir biçimiyle yardım alıyor. 12,5 milyon insan -sayı bir miktar daha artmıştır- bu devletten nakdi yardım alıyor. Aylık alanlar var, kömür, sağlık hizmeti, bakliyat, eğitim öğrenim malzemeleri alanlar vs. bakıldığında bu inanılmaz bir kitledir. Bu yoksulluğun sürdürülebilirliği politikasıdır. AKP bu kitleyi zinde tutuyor hem siyasal olarak hem de istihdam rejimleri açısından ücretler açısından baskı aracı olarak kullanıyor. Gelinen noktada SGK’nın açığı 25-30 milyar lira arasındadır, 2000 yılında bu açık 4 milyar lirayken bunlar “kara delik kara delik” diye vaveyla koparmıştı. Kendileri bunun nereden baksan 10 katı bir kara delik yarattılar.

-ILO 2013 Dünya Sosyal Güvenlik Raporu’nda dünya nüfusunun yüzde 73’ünün sosyal güvencesiz olduğu belirtiliyor. Dünya sistemi genel olarak yoksulluğun sürdürülebilirliği üzerine kurulu.

Rakamlar korkunç. Dünyada yaşayan 6,5 milyar insanın 3,5 milyarı çalışıyor, üretim alanında. 2 milyarın üzerinde insan günlük 1 Doların altında ücret alıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında çok vahim bir tablo var her yıl bir şehir büyüklüğünde insan ölüyor. 2 milyon insan ölüyor iş kazalarında. 250-270 milyon arasında iş kazası yaşanıyor. 160 milyon insan meslek hastalığına yakalanıyor. ILO yaptığı araştırma bulgularından yola çıkarak çalışan nüfusun yüzde 4 ile 12 arasında meslek hastalığı vakası öngörüyor. Bu oran bizde kaç? Bizde bu oran her yıl 450-500 bandında gösteriliyor. Yani bizde meslek hastalığı yok. Dalga geçiyorlar resmen. Toplam 25 milyon çalışanın diyelim ki yüzde 10 ortalama olsun, 200.000-250.000 meslek hastalığı vakasının yaşanması lazım. Bu kadar kötü koşullar içerisinde çalışan bir Dünya proletaryası var, buna karşın ILO sözleşmeleri ve uygulamalara bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği alanında manzara da budur.

İş sağlığı ve güvenliği talepleri buralara değmiyor. Hindistan, Çin, Tayvan, Bangladeş buralarda da inanılmaz rezil bir durum söz konusudur. Türkiye de ise çok daha beter durumda.

-İş güvenliği ve sağlığı alanında tüm ülkeyi kapsayacak bir ağ gerekiyor. Bu mümkün mü?

Ben bu konuda üçlü bir öneri sundum;

1-Sendikal örgütlenme bu yasaları, barajları kaldıracak çok ciddi bir mücadele ortaya koymalı, bu ele alınmalı ve mücadele edilmesi gerekiyor. Çalışanların çalıştığı birime değmek, orada olmak gerekiyor. İşçiler bazen söylüyor, “Siz bizim sorunlarımızı denizin kıyısında tartışıyorsunuz” diye.

2-Burada sermayenin ve devletin öncelediği ve yönlendirdiği bir sistem var. Buna karşı bir örgütlenme ve mücadele hattının oluşturulması lazım. Taşeron sisteminin yasaklanması diğer hallerde sıkı bir denetim sisteminin oluşturulması için mücadele edilmelidir. İş güvenliği ve sağlığı alanında ihlal ve ihmallere ciddi yaptırımlar getirilmelidir.

3-Bunu tamamlayacak ve çatı haline getirecek bir program oluşturulmalıdır. Elde bir çatı vardır. Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Konseyi’nin yapısının değiştirilmesi, devletin etkisinin azaltılması ve bu çatının altında özerk demokratik bir iş sağlığı ve güvenliği kurumunun oluşturulması gerekmektedir. Sendikalar, üniversiteleri, meslek oda ve birlikleri ve sivil toplum yapılarından bu konuya temas eden özerk demokratik bir yapı oluşturulmalıdır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri buraya aktarılmalı, -buranın yapısı rotasyon usulü olabilir- bir yönetim yapısı oluşturulmalı ve bu yapı özerk demokratik olmalıdır. İş güvenliği ve sağlığı uzmanları, işyeri hekimleri, diğer personel bu havuzda toplanmalı ve bu havuzdan işletmelere dağıtılmalıdır. Denetimler, mevzuatın yapılması, ücretlendirmeler buradan yapılmalıdır. Sonuç itibariyle bütün sistem buradan dinamize edilmelidir.

Bu yapılar ve süreçler asla bakanlıklara bırakılmamalıdır. Bakanlığa bırakıldığında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun durumu ortadadır.

Sendikal hareket açısından da iş güvenliği ve sağlığı temel mücadele alanlarından birisi haline getirilmelidir. Bu alana dair müdahale ve mücadele stratejileri geliştirmeli, politikalar üretmelidir. Bu üç alanda acil olarak sosyal politika oluşturmak gerekmektedir. Yani örgütlenme, denetim ve yaptırımlar, taşeron sisteminin yasaklanması ve özerk demokratik bir yapının oluşturulması için ivedilikle programlar oluşturmak ve mücadele etmek gerekmektedir.

-Bu aynı zamanda yaşam hakkını savunmaktır.

Bu temel bir mücadele alanıdır ve zaten yaşam hakkı bunun içinde yer alır. Saygın, onurlu iş talebi bunu içerir. Bu sürekli geliştirilecek bir mücadele alanıdır. Fransa’da iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok saygın bir enstitü kuruldu. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde sunumlar yaptılar. Almanya’da, İsveç’te “Team Prevent” adlı yapı var.

-Bunlar özerk yapılar mı?

Elbette. Sendikalar ve devletin ortak yürüttüğü bir yapılardır ve çok etkindirler. Ama Türkiye’de zihniyet sorunları da var. Bir sendika yetkilisi çıkıyor konuşma yapıyor. Raporlar yayınlanmış, raporlarına bakmamış ve konuşma yapabiliyor. Sonra da bir akademisyen ya da yazar çıkıp bu yapı özerk olmalı dediğinde kendi örgütünün önerilerinden bir haber kalakalıyor.

-Belirttiğiniz gibi sadece ölümlü iş kazaları değil, yaralanmalar ve meslek hastalıkları konusu da bu mücadele hattının gündemi olmalıdır. Aynı zamanda kaza ve yaralanma durumlarında hukuki süreçlere dair destek ve takip birimleri oluşturmak da gerekli görünüyor.

 

Yorumlar

Bir Cevap Yazın